سایه مرگ همچنان بر سر خانه هرمز پیرنیا باقی استپس از بی نتیجه ماندن مزایده؛


سایه مرگ همچنان بر سر خانه هرمز پیرنیا باقی است

پس از بی نتیجه مانده مزایده خانه پیرنیا یکم توسط ستاد اجرائی فرمان امام، سایه مرگ همچنان بر سر خانه هرمز پیرنیا باقی است.

Check Also

ماسک جزو جدایی ناپذیر مسافران

آخرین گزارش سازمان جهانی جهانگردی (UNWTO) میزان خسارت واردشده به صنعت گردشگری در طول پنج …