سایه مرگ همچنان بر سر خانه هرمز پیرنیا باقی استپس از بی نتیجه ماندن مزایده؛


سایه مرگ همچنان بر سر خانه هرمز پیرنیا باقی است

پس از بی نتیجه مانده مزایده خانه پیرنیا یکم توسط ستاد اجرائی فرمان امام، سایه مرگ همچنان بر سر خانه هرمز پیرنیا باقی است.

Check Also

رونمایی از لوح ثبت جهانی برنامه ملی پاسداری هنر خوشنویسی در کاخ گلستان

مدیر مجموعه میراث جهانی کاخ گلستان از برگزاری نمایشگاه خوشنویسی و تذهیب در سایه قلم …