مجوز ۲ شرکت هواپیمایی داخلی غیرفعال لغوشد


مجوز ۲ شرکت هواپیمایی داخلی غیرفعال لغوشد

رئیس سازمان هواپیمایی کشوری گفت: به منظور جلوگیری از رقابت مضره بین متصدیان حمل و نقل هوایی و حفظ مصالح عمومی، با در نظر گرفتن سوابق شرکت های هواپیمایی پروانه بهره برداری ۲شرکت هواپیمایی لغو شد.

 

Check Also

ماسک جزو جدایی ناپذیر مسافران

آخرین گزارش سازمان جهانی جهانگردی (UNWTO) میزان خسارت واردشده به صنعت گردشگری در طول پنج …