ایرانگرد نیوز

ابتکار از اقداماتی در زمینه ریزگردها خبر داد


289230_970در نخستین روزهای کاری در سازمان محیط زیست

ابتکار از اقداماتی در زمینه ریزگردها خبر داد

در حالی که مساله ریزگردهای عربی سال های سال است شهروندان استان های غربی و در سال های اخیر تهران را درگیر کرده است، رییس جدید سازمان حفاظت محیط زیست در نخستین روزهای کاری، از اقداماتی در حوزه ریزگردها خبر داد.

 

خروج از نسخه موبایل