نجات شاه کوه کرمان و باغ گیاه شناسی نوشهر، مرهون سرمایه اجتماعی


اعتراض های مدنی به داد محیط زیست می رسد

نجات شاه کوه کرمان و باغ گیاه شناسی نوشهر، مرهون سرمایه اجتماعی

 

قلع و قمع محیط زیست و منابع طبیعی در ایران آن قدر به وفور اتفاق می افتد که کمتر جایی برای تعجب باقی می ماند، با این حال نجات این منابع از چنگال دخل و تصرف به لطف سرمایه اجتماعی چیزی است که نمی توان آن را نادیده گرفت. در سال جاری دو مورد باغ گیاه شناسی نوشهر و شاه کوه کرمان به لطف تجمع دوستداران محیط زیست از بلا جستند.

 

Check Also

محیط‌زیست عامل وحدت و همگرایی در کشور است

رئیس سامان حفاظت محیط‌زیست گفت: پروژۀ تکثیر در اسارت یوز آسیایی نشان داد چطور مسالۀ …