ایرانگرد نیوز

تدوین لایحه‌ای برای وحدت رویه در دریافت عوارضمعاون شهرسازی دریافت عوارض غیرقانی را تکذیب کرد


تدوین لایحه‌ای برای وحدت رویه در دریافت عوارض

دریافت عوارض خارج از چارچوب قانونی در شهرداری ماه‌های آخر شورای سوم بسیار خبرسازی بود. شواری شهر چهارم هنوز قرار و آرامشی برای ورود به این حوزه پیدا نکرده است اما معاون شهردار در حوزه شهرسازی می‌گوید این عوارض به علت نابسامانی مصوبه‌های شورا است موضوعی که اعضای سابق شورا قبول نداشتند.

خروج از نسخه موبایل