تحقق رشد اقتصادی، منوط به حمایت دولت از بخش خصوصی درگردشگری استدبیر کل شورای جهانی سفر و توریسم


تحقق رشد اقتصادی، منوط به حمایت دولت از بخش خصوصی درگردشگری است

دبیر کل شورای جهانی سفر و توریسم (WTTC) در نشست مجمع عمومی این شورا گفت که دردنیای امروزهمکاری بخش خصوصی و دولتی درصنعت گردشگری بیش از گذشته اهمیت یافته است.

Check Also

رونمایی از لوح ثبت جهانی برنامه ملی پاسداری هنر خوشنویسی در کاخ گلستان

مدیر مجموعه میراث جهانی کاخ گلستان از برگزاری نمایشگاه خوشنویسی و تذهیب در سایه قلم …