ایرانگرد نیوز

عضوگیری سینما تک خانه هنرمندان آغاز شد
سازهای ابداعی محمدرضا شجریان به نمایش درمی آید


دومین نمایشگاه سازهای ابداعی محمدرضا شجریان از ۲۲ تا ۲۸ شهریورماه سال جاری در خانه هنرمندان ایران برگزار می شود.

خروج از نسخه موبایل