گزارش سالانه آماری شورای جهانی سفر وگردشگری درباره ایران

۲٫۲ درصد، سهم گردشگری از تولید ناخالص داخلی ایران

 شورای جهانی سفر و گردشگری در گزارش سالانه خود از تاثیر و نقش اقتصادی صنعت سفر و گردشگری در ۱۸۴ کشور و پیش‌بینی روند پیش‌رو، درباره ایران نیز خبر از روند رو به رشد سهم این صنعت در اقتصاد کشور از سرمایه داد. بخشی از این گزارش از سهم ۲٫۲ درصدی گردشگری در تولید ناخالص داخلی ایران در سال ۲۰۱۳ خبر می‌دهد؛ سهمی که در سال ۲۰۱۴ رو به فزونی است.شورای جهانی سفر وگردشگری د گزارش سالانه خود از تاثیر و نقش اقتصادی صنعت سفروگردشگری در ۱۸۴ کشور و پیش بینی روند پیش رو، درباره ایران نیز از روند رو به رشد سهم این صنعت در اقتصاد کشور ازسرمایه گذاری تا سهم اشتغال و تولید ناخالص ملی خبر داد.

سهم مستقیم گردشگری در تولید ناخالص داخلی GDP
سهم مستقیم گردشگری و سفر در GDP ایران در سال گذشته ۱۵۱٫۷۱۳ میلیارد ریال ایران برابر با ۲٫۲ درصد از کل تولید ناخالص ملی کشور بود و پیش‌بینی می‌شود که این میزان در سال ۲۰۱۴ به ۲۸۹٫۷۶۷ میلیارد ریالیعنی ۲٫۸ درصد از کل تولید ناخالص ملی کشور برسد.

مجموع سهم مستقیم و غیرمستقیم گردشگری در تولید ناخالص داخلی
مجموع سهم گردشگری و سفر در GDP ایران در سال ۲۰۱۳ برابر با ۴۱۲٫۰۹۵ میلیارد ریال یعنی برابر با ۶٫۱ درصد از کل تولید ناخالص ملی کشوربوده است. این میزان پیش بینی شده که در سال ۲۰۱۴ به ۷۶۴٫۳۶۶ میلیارد ریالبرسد. این میزان برابر با ۷٫۶ درصد از کل تولید ناخالص ملی کشور در سال ۲۰۱۴ است.

سهم مستقیم صنعت سفرو گردشگری در بازار اشتغال  (EMPLOYMENT: DIRECT CONTRIBUTION)
در سال ۲۰۱۳ صنعت گردشگری و سفر به طور مستقیم از ۴۱۴,۵۰۰ شاغل حمایت کرده است. این میزان برابر با ۱٫۹ درصد از کل شاغلان کشور است. انتظار می رود که این رقم در سال ۲۰۱۴ به حدود ۶۲۵٫۰۰۰شغل برسد. این رقم به معنی ۲٫۲ درصد از کل بازار اشتغال کشور در سال ۲۰۱۴ است.

مجموع سهم سفر و گردشگری در بازار اشتغال  (EMPLOYMENT: TOTAL CONTRIBUTION)
در سال ۲۰۱۳ سهم کل صنعت سفر و گردشگری ایران در بازار اشتغال کشور و از جمله مشاغلی که مستقیما توسط این صنعت حمایت می‌شوند برابر با ۵٫۳ درصد از کل اشتغال کشور بود که برابر با ۱,۱۸۴,۰۰۰ شاغل است. پیش‌بینی می‌شود که این میزان در سال ۲۰۱۴ به ۱,۲۱۶,۰۰۰ شاغل برسد.

درآمد صادراتی از ورود گردشگران (صادرات بازدید کنندگان)  (VISITOR EXPORTS)
تولید درآمد صادراتی ایران از طریق بازدیدکنندگان در سال گذشته ۲۰۱۳ برابر با ۴۹٫۵۷۷ میلیارد ریال بود که به معنی ۳٫۱ درصد از کل درآمد صادراتی بود. پیش‌بینی می‌شود این رقم در سال ۲۰۱۴ به ۶۴٫۱۵۶ میلیارد برسد.

سرمایه گذاری (INVESTMENT)
در سال ۲۰۱۳ سرمایه گذاری در صنعت سفرو توریسم ۵۱٫۷۹۱ میلیارد ریال بود که معادل ۲٫۹ درصد از کل سرمایه گذاری کشور بوده است. این میزان در سال ۲۰۱۴ به ۱۰۰٫۰۳۱ میلیارد ریال خواهد رسید که برابر با ۳٫۷ از مجموع سرمایه گذاری‌هاست.

بخشی از گزارش شورای جهانی سفر

 

Check Also

برگزاری رالی تور گردشگری تهران- شمال

کانون جهان‌گردی و اتومبیل‌رانی با همکاری انجمن موتورسواری و اتومبیل‌رانی ورزش کارگری، رالی تور تفریحی، …