مدیرکل دفتر مطالعات و آموزش گردشگری؛ بنیان توسعه و رشد اقتصادی بر فرهنگ استوار است

مدیرکل دفتر مطالعات و آموزش گردشگری گفت: توسعه ملی به ویژه توسعه اقتصادی، مستلزم رفتارهای خاص بویژه در زمینه‌های مختلف زندگی انسانی است و به فرهنگ و باورهای فرهنگی بستگی دارد، در واقع فرهنگ، تغییرات اساسی در طرز تفكر و شیوه رفتار افراد بوجود می آورد كه بنیان توسعه و رشد اقتصادی و اجتماعی بر آن استوار است.

محسن رنجبر افزود: ﻓﺮﻫﻨﮓ ﺑﺰرﮔﺘﺮﯾﻦ ﻣﯿﺮاث ﺟﻮاﻣﻊ ﺑﺸﺮي و ﻣﻬﻤﺘﺮﯾﻦ ﻧﯿﺎز و ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ اﺑﺰار رﻓﻊ ﻧﯿﺎز اﺳﺖ. ﻓﺮﻫﻨﮓ ﻋﺎﻣﻞ اﺳﺎﺳﯽ ﺗﺪاوم ﺣﯿﺎت ﺑﺸﺮي و ﻣﻬﻤﺘﺮﯾﻦ ﻋﺎﻣﻞ ﺗﻮﺳﻌﻪ اﻗﺘﺼﺎدي، اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ، ﺳﯿﺎﺳﯽ، و اﻧﺴﺎﻧﯽ و اﺧﻼﻗﯿﺴﺖ و ﺑﻪ ﻫﻤﯿﻦ دﻟﯿﻞ ﮐﺎﻧﻮن ﺗﻮﺟﻪ ﺻﺎﺣﺐ ﻧﻈﺮان، اﻧﺪﯾﺸﻤﻨﺪان و ﻧﺨﺒﮕﺎن ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ.

وی تصریح کرد: ﻓﺮﻫﻨﮓ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻋﺎﻟﯽ‌ﺗﺮﯾﻦ دﺳﺘﺎورد ﺑﺸﺮي ﻣﺤﻮر ﺗﻮﺳﻌﻪ و ﻣﺴﺎﺋﻞ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ اﺳﺖ اﻣﺎ ﻣﻔﻬﻮم ﻓﺮﻫﻨﮓ ﺑﺴﯿﺎر ﭘﯿﭽﯿﺪه اﺳﺖ و ﺑﺪون ﺗﺮدﯾﺪ ﯾﮑﯽ از اﺳﺎﺳﯽ‌ﺗﺮﯾﻦ و ﭘﯿﭽﯿﺪه‌ﺗﺮﯾﻦ ﻣﺴﺎﺋﻞ ﺟﺎﻣﻌﻪ ﻣﺎ هم ﻓﺮﻫﻨﮓ آن اﺳﺖ.

مدیرکل دفتر مطالعات و آموزش معاونت گردشگری ادامه داد: در ﻣﺠﻤﻮع ﺑﺎ ﺑﺮرﺳﯽ ﻣﻔﻬﻮم ﻓﺮﻫﻨﮓ آﻧﭽﻪ ﮐﻪ ﻣﯽﺗﻮان ﺑﺮداﺷﺖ کرد، وﺟﻮد راﺑﻄﻪ ﻧﺎﮔﺴﺴﺘﻨﯽ ﻓﺮﻫﻨﮓ و ﺟﺎﻣﻌﻪ اﺳﺖ، ﻓﺮﻫﻨﮓ در ﺗﺎروﭘﻮد ﺟﺎﻣﻌﻪ ﻧﻬﻔﺘﻪ اﺳﺖ و ﺗﺼﻮر اﯾﻦ دو ﺑﺪون ﻫﻢ ﻏﯿﺮﻣﻤﮑﻦ است.

رنجبر تصریح کرد: در واﻗﻊ ﻫﺮ ﺟﺎﻣﻌﻪاي داراي ﻓﺮﻫﻨﮓ ﻣﺨﺼﻮص ﺑﻪ ﺧﻮد اﺳﺖ ﮐﻪ اﯾﻦ اﻣﺮ ﺑﺎﻋﺚ ﺗﻤﺎﯾﺰ آن ﺟﺎﻣﻌﻪ از ﺳﺎﯾﺮ ﺟﻮاﻣﻊ ﻣﯽﺷﻮد، از ﻣﻨﻈﺮ دﯾﮕﺮ، اﯾﻦ ﻓﺮﻫﻨﮓ اﺳﺖ ﮐﻪ در ﺟﺎﻣﻌﻪ ﻧﻤﻮد ﭘﯿﺪا ﻣﯽﮐﻨﺪ و ﻋﯿﻨﯿﺖ ﻣﯽﯾﺎﺑﺪ، در ﮐﻞ، ﺟﺎﻣﻌﻪ را ﻣﯽﺗﻮان ﺑﺴﺘﺮ ﺑﻪ ﻓﻌﻠﯿﺖ رﺳﺎﻧﺪن ﻓﺮﻫﻨﮓ داﻧﺴﺖ و ﻓﺮﻫﻨﮓ را ﻣﯽﺗﻮان ﺧﺮوﺟﯽ رﻓﺘﺎري ﺟﺎﻣﻌﻪ ﻗﻠﻤﺪاد ﮐﺮد و اﻟﺒﺘﻪ ﻓﺮﻫﻨﮓ، ﺧﻮد به عنوان ﻣﺘﻐﯿﺮ ﻣﺴﺘﻘﻞ ﻋﺎﻣﻞ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺟﺎﻣﻌﻪ اﺳﺖ.

وی با اشاره به اینکه فرهنگ دارای تمام موضوعات و مفاهیم گردشگری بوده و گردشگری از بعد عرضه و تقاضا از فرهنگ جوامع مبدأ و مقصد تغذیه می‌کند، گفت: تقاضا و انگیزه سفر و گردش با توجه به ارزشها ونوع جهان بینی و اعتقادات افراد هر جامعه شکل می گیرد، بنابراین نسبت گردشگری با فرهنگ را در عناصر فرهنگ ملی مثل ارزشها، هنجارها یا قواعد که تأثیر معنی داری بر رفتار گردشگران ، انتظارات آنها از تعطیلات ، تجربیات ، رضایتمندی و در نتیجه تکرار بازدید دارند، می توان بهتر درک کرد.

مدیرکل دفتر مطالعات و آموزش معاونت گردشگری افزود: توسعه فرهنگی در قالب اهمیت دادن به ارزش‌های محلی و ملی، باید بتواند از طریق برنامه‌ریزی‌های فرهنگی و اجتماعی به نیازهای معنوی و مادی افراد جامعه خود پاسخ دهد تا از این طریق ایده‌ها، افکار و آداب و رسوم ملی – بومی جامعه خود را در قالب ارتباطات نمادین فرهنگی و نشانه‌های ملی و بومی در عصر حاضر همپای سایر فرهنگ جوامع موثر در جهان اشاعه دهد.

رنجبر تاکید کرد: توسعه ملی به ویژه توسعه اقتصادی، مستلزم رفتارهای خاص بویژه در زمینه‌های مختلف زندگی انسانی است و به فرهنگ و باورهای فرهنگی وابسته است در واقع فرهنگ، تغییرات اساسی در طرز تفكر و شیوه رفتار افراد بوجود می آورد كه بنیان توسعه و رشد اقتصادی و اجتماعی بر آن استوار است.

وی ادامه داد: برای مثال، همه ما می دانیم در هر کشور طالب توسعه باید تولید افزایش پیدا کند، اقتصاد رونق بگیرد و بیکاری کاهش یابد، اما سوال اینجاست که چگونه می توان اقتصاد را رونق داد، چگونه می توان واحدهای تولیدی ایجاد کرد، چگونه می توان تولید را افزایش داد و برای افزایش تولید باید روی چه کالاهایی سرمایه گذاری صورت بگیرد.

مدیرکل دفتر مطالعات و آموزش معاونت گردشگری تصریح کرد: پاسخ این سوالات درچند نکته ذیل نهفته است، باید کارمفید را بالا ببریم، حجم مطالعات افزایش یابد، استفاده روزانه ازروزنامه ومجلات واینترنت افز ایش یابد،  برخوردهای عقلانی با مسایل داشته باشیم نه احساسی وهیجانی، روح معنویت وتوسعه فردی واجتماعی حاکم شود، فرهنگ را از باورهای غلط وخرافی تصفیه کنیم، به هویت دینی وفرهنگ ناب سلامی ایرانی توجه کنیم، توجه به توانایی فردی وافزایش خود باوری جامعه که خود توانایی‌های بالقوه و خلاق انسان را در زمینه فرهنگی شکوفا می‌کند و توجه به مسافرت و گردشگری که افق دید انسان را وسعت می بخشد و منجر به تجربه اندوزی می شود.

رنجبر ادامه داد: رابطه توسعه فرهنگی و گردشگری فقط به رابطه مردم و اشیاء و یا انواع فرهنگ‌ها و آثار کهن و نظایرآن محدود نمی‌شود، بلکه به  بسط نوعی رابطه معنوی فرهنگ که شامل آگاهی از روش‌ها و کردارها و به طور خلاصه هنر و نحو زندگی و روابط انسانی اقوام مختلف و مسافرت مردم برای آگاهی از آنچه که در دنیایی امروز می گذرد نقش بسیار مهمی در بسط توسعه فرهنگی ملل مختلف  ایفاء می کند.

Check Also

برگزاری رالی تور گردشگری تهران- شمال

کانون جهان‌گردی و اتومبیل‌رانی با همکاری انجمن موتورسواری و اتومبیل‌رانی ورزش کارگری، رالی تور تفریحی، …