هشتمین ﺟﺸﻨﻮاره ﻓﺮﻫﻨﮓ اﻗﻮام ایران زمین ﺑﻪ میزبانی ﮔﻠﺴﺘﺎن ﺑﺮﮔﺰار می‌شود

هشتمین ﺟﺸﻨﻮاره ﻓﺮﻫﻨﮓ اﻗﻮام ایران زمین ﺑﻪ میزبانی ﮔﻠﺴﺘﺎن ﺑﺮﮔﺰار می‌شود

ﻣﺪﯾﺮﮐﻞ ﻣﯿﺮاث ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ، ﺻﻨﺎﯾﻊ دﺳﺘﯽ وﮔﺮدﺷﮕﺮي ﮔﻠﺴﺘﺎن ﮔﻔﺖ: ﻫﺸﺘﻤﯿﻦ ﺟﺸﻨﻮاره ﻓﺮﻫﻨﮓ اﻗﻮام اﯾﺮان زﻣﯿﻦ ﻣﻬﺮﻣﺎه ﺳﺎل ﺟﺎري ﺑﻪ ﻣﯿﺰﺑﺎﻧﯽ اﯾﻦ اﺳﺘﺎن ﺑﺮﮔﺰار ﻣﯽ ﺷﻮد.
ﺑﻪ ﮔﺰارش روابط عمومی وامورفرهنگی اداره کل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان گلستان،  ﻗﺮﺑﺎن ﻋﺒﺎﺳﯽ در ﻧﺸﺴﺖ ﺳﺘﺎد ﺧﺪﻣﺎت ﺳﻔﺮ و ﺟﺸﻨﻮاره اﻗﻮام ﮐﻪ ﺑﺎ ﺣﻀﻮر ﻣﻌﺎون ﮔﺮدﺷﮕﺮي ﮐﺸﻮر و ﻣﺪﯾﺮان وﻣﺴﻮوﻻن ﮔﻠﺴﺘﺎن ﺑﺮﮔﺰار ﺷﺪ، اﻇﻬﺎر ﮐﺮد: ﺗﺎﮐﻨﻮن ﻫﻔﺖ دوره ﺟﺸﻨﻮاره ﻓﺮﻫﻨﮓ اﻗﻮام در اﯾﻦ اﺳﺘﺎن ﺑﺮﮔﺰار ﺷﺪه اﺳﺖ.
دﺑﯿﺮ ﮐﺎرﮔﺮوه ﮔﺮدﺷﮕﺮي ﮔﻠﺴﺘﺎن اﺿﺎﻓﻪ ﮐﺮد: ﺗﻌﯿﯿﻦ ﺳﯿﺎﺳﺖ ﻫﺎي ﺗﻮﺳﻌﻪ ﮔﺮدﺷﮕﺮي، اراﺋﻪ ﻣﻌﯿﺎرﻫﺎ در ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺟﻬﺎﻧﮕﺮدي، ﺗﺮوﯾﺞ ﻓﺮﻫﻨﮓ و ﺑﯿﺎن اﺻﺎﻟﺖ ﻫﺎي ﺧﺎص اﻗﻮام، ﻧﻤﺎﯾﺶ آداب، ﺳﻨﻦ و ﺷﯿﻮه ﻫﺎي زﻧﺪﮔﯽ اﻗﻮام اﯾﺮاﻧﯽ و ﺑﺮﮔﺰاري ﻣﺮاﺳﻢ آﯾﯿﻨﯽ از اﻫﺪاف اﯾﻦ ﺟﺸﻨﻮاره اﺳﺖ.
وي ﯾﺎدآور ﺷﺪ: در اﯾﻦ دوره از ﺟﺸﻨﻮاره ﻣﺮاﺳﻢ آﯾﯿﻨﯽ ﺑﺎ ﺣﻀﻮر 22ﮔﺮوه از اﺳﺘﺎن ﻫﺎي ﮐﺸﻮر و ﻧﯿﺰ ﮔﻠﺴﺘﺎن ﺑﺮﮔﺰار ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ.
ﻋﺒﺎﺳﯽ اداﻣﻪ داد: ﺑﺮﮔﺰاري ﻧﻤﺎﯾﺸﮕﺎه ﺟﺎذﺑﻪ ﻫﺎي ﮔﺮدﺷﮕﺮي، ﻧﻤﺎﯾﺸﮕﺎه ﺻﻨﺎﯾﻊ دﺳﺘﯽ و ﺳﻮﻏﺎت ﺑﺎ ﺣﻀﻮر ﻫﻨﺮﻣﻨﺪان ﮐﺸﻮرﻫﺎي ﻫﻤﺴﺎﯾﻪ و ﻓﺎرﺳﯽ زﺑﺎن و ﻧﻤﺎﯾﺸﮕﺎه ﺻﻨﺎﯾﻊ دﺳﺘﯽ و ﺳﻮﻏﺎت اﺳﺘﺎن ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ اﯾﺮان درﻗﺎﻟﺐ 20ﻏﺮﻓﻪ از دﯾﮕﺮ ﺑﺨﺶ ﻫﺎي اﯾﻦ ﺟﺸﻨﻮاره ﺧﻮاﻫﺪﺑﻮد.
ﻣﺪﯾﺮ ﮐﻞ ﻣﯿﺮاث ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ ﮔﻠﺴﺘﺎن اﻓﺰود: از دﯾﮕﺮ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎ دﻋﻮت از 30ﺳﻔﯿﺮ و ﮐﺎردار ﮐﺸﻮر ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺑﺮاي ﺣﻀﻮر در اﺳﺘﺎن وﻣﻌﺮﻓﯽ ﺟﺎذﺑﻪ ﻫﺎي ﺗﺎرﯾﺨﯽ و ﻃﺒﯿﻌﯽ ﻧﮕﺎرﺳﺘﺎن اﯾﺮان ﺑﻪ آﻧﺎن و ﻧﯿﺰ راه اﻧﺪازي ﭘﺎﯾﮕﺎه ﻫﺸﺘﻤﯿﻦ دوره ﺟﺸﻨﻮاره ﻓﺮﻫﻨﮓ اﻗﻮام اﯾﺮان زﻣﯿﻦ اﺳﺖ.
وي ﺑﺎ ﺑﯿﺎن اﯾﻨﮑﻪ 60ﻫﺰار ﻧﻔﺮ ﺳﺎل ﮔﺬﺷﺘﻪ در ﭼﻬﺎر ﺷﺐ ﺑﺮﮔﺰاري ﺟﺸﻨﻮاره ﻫﻔﺘﻢ از آن دﯾﺪن ﮐﺮدﻧﺪ، ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ از اﻣﻀﺎي ﺗﻮﻣﺎر470ﻣﺘﺮي ﺑﺎزدﯾﺪﮐﻨﻨﺪﮔﺎن در ﺧﺼﻮص ﻧﻘﺶ ﻣﻮﺛﺮ ﺟﺸﻨﻮاره در ﻣﻌﺮﻓﯽ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺟﺎذﺑﻪ ﻫﺎي اﺳﺘﺎن و ﺗﺮوﯾﺞ و ﮔﺴﺘﺮش ﻧﺸﺎط وﺷﺎداﺑﯽ در ﺑﯿﻦ ﻣﺮدم ﺧﺒﺮداد.
ﻋﺒﺎﺳﯽ ﺑﺎ ﺗﺎﮐﯿﺪ ﺑﺮ ﺗﻼش درﺟﻬﺖ ﺗﺨﺼﺼﯽ ﮐﺮدن و ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻠﻠﯽ ﮐﺮدن اﯾﻦ ﺟﺸﻨﻮاره اﻓﺰود: در اﯾﻦ ﺧﺼﻮص از ﮐﻠﯿﻪ ﺳﻔﺮا وﮐﺎردارانﮐﺸﻮرﻫﺎي دﯾﮕﺮ و ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﺎن ده ﮐﺸﻮر ﻋﻀﻮ اﮐﻮ و ﻧﯿﺰ دو وزﯾﺮ ﻣﺮﺗﺒﻂ در اﯾﺮان، ﻧﻤﺎﯾﻨﺪه دﺑﯿﺮ ﮐﻞ ﺳﺎزﻣﺎن ﺟﻬﺎﻧﯽ ﺟﻬﺎﻧﮕﺮدي و ﺑﺮﺧﯽ ﻣﻘﺎﻣﺎت ارﺷﺪ ﮔﺮدﺷﮕﺮي ﮐﺸﻮرﻫﺎي ﻫﻤﺴﺎﯾﻪ ﯾﺎ ﯾﮑﯽ از وزﯾﺮان آﻧﻬﺎ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﻬﻤﺎن وﯾﮋه دﻋﻮت ﻣﯽ ﺷﻮد.
وي در اداﻣﻪ ﺑﺎ اﺷﺎره ﺑﻪ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﺳﺘﺎد ﺧﺪﻣﺎت ﺳﻔﺮ ﮔﻠﺴﺘﺎن ﻧﯿﺰ ﮔﻔﺖ: 13ﮐﻤﯿﺘﻪ اﺟﺮاﯾﯽ اﯾﻦ ﺳﺘﺎد دراﯾﺎم ﺗﻌﻄﯿﻼت ﻧﻮروز 93 و ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ داﺷﺘﻪ و دارﻧﺪ ﮐﻪ دو ﮐﻤﯿﺘﻪ آن وﯾﮋه ﮔﻠﺴﺘﺎن و از اوﻟﯿﻦ ﻫﺎ در ﮐﺸﻮر اﺳﺖ ﮐﻪ ﺷﺎﻣﻞ ﮔﺮدﺷﮕﺮي روﺳﺘﺎﯾﯽ و ﮔﺮدﺷﮕﺮي ﻣﺮزي ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ.
ﻋﺒﺎﺳﯽ ﺑﺎ ﺑﯿﺎن اﯾﻨﮑﻪ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﺳﺘﺎد اﺟﺮاﯾﯽ ﺧﺪﻣﺎت ﺳﻔﺮ داﺋﻤﯽ اﺳﺖ، اﻓﺰود: ﺧﺎﻧﻪ ﺟﻬﺎﻧﮕﺮد در ﻏﺮب اﺳﺘﺎن ﻓﻌﺎل ﺑﻮده و در ﺷﺮق ﮔﻠﺴﺘﺎن ﻧﯿﺰ ﺗﺎ ﭘﺎﯾﺎن ﺳﺎل 93 در ﮐﺎخ ﺧﻮش ﯾﯿﻼق ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ آن آﻏﺎز ﻣﯽ ﺷﻮد.
وی درپایان ضمن اشاره به افزایش ماندگاری مسافران به 2/5 شب در نوروز 93، از آمادگی ستاد اجرایی خدمات سفر درتابستان جاری خبر داد واظهار امیدواری کرد: با ارائه خدمات مطلوب و شایسته، بتوانیم میزبان خوبی برای مسافران وگرشگران استان بوده وماندگاری مسافران را دراین استان افزایش دهیم.

Check Also

برگزاری رالی تور گردشگری تهران- شمال

کانون جهان‌گردی و اتومبیل‌رانی با همکاری انجمن موتورسواری و اتومبیل‌رانی ورزش کارگری، رالی تور تفریحی، …