۵۰ طرح صنایع دستی با بودجه ۲۰ میلیارد تومانی به تصویب رسید

معاون توسعه و مدیریت سازمان میراث فرهنگی گفت: ۵۰ طرح صنایع دستی پیشنهاد و مورد تایید قرار گرفته است و در بودجه امسال به تصویب رسید و ۲۰ میلیارد تومان نیز به آن اختصاص پیدا کرد.

سمیع الله حسینی مکارم معاون توسعه و مدیریت سازمان میراث فرهنگی درباره بودجه این سازمان در سه بخش میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری گفت: بودجه سازمان میراث فرهنگی دو بخش است. جاری و یا تملک دارایی که هر دو ۵۰ درصد افزایش پیدا کرده است. بودجه عمرانی برای سه بخش میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری افزایش پیدا کرده که بخش اعظم آن متعلق به میراث فرهنگی است چون بودجه های عمرانی ما برای محوطه ها، مکان ها و آثار تاریخی و بودجه های پایگاههای جهانی تخصیص پیدا میکند. در پایگاههای جهانی بحث مرمت و بهسازی آنها را داریم.

وی گفت: با توجه به پایه بودجه های تملک دارایی، پائین است باز هم این افزایش بودجه نیازهای سازمان را تامین نمی کند. بخشی از بودجه تملک دارایی به گردشگری تخصیص یافته یعنی برای ساخت هتل، مناطق نمونه گردشگری و بخشی هم به تقویت صنایع دستی و کمک های فنی اعتباری در ارتباط با بودجه جاری افزایش داشته است.

حسینی مکارم ادامه داد: به بحث صنایع دستی در بودجه توجه زیادی شه است به نحوی که ۵ طرح صنایع دستی در آن دیده شد. سه طرح نیز برای میراث فرهنگی داریم.

وی افزود: اگر طرح یا برنامه جدیدی طبق برنامه پنجم توسعه داشته باشیم این طرح ها به کمیسیون ۲۱۵ می رود تا مطرح و تصویب شود. برای سال ۹۵ حدود ۵۰ طرح در حوزه صنایع دستی پیشنهاد شده که مورد تایید قرار گرفت و در بودجه امسال به تصویب رسید و ۲۰ میلیارد تومان هم به این بخش و برنامه های آن اختصاص پیدا کرده است که نسبت به سالهای گذشته افزایش داشت.

معاون توسعه و مدیریت سازمان میراث فرهنگی تصریح کرد:  در حوزه نمایشگاههای بین المللی گردشگری داخلی و نمایشگاههای صنایع دستی که صادرات و تولید صنایع دستی را تقویت می کند نیز با افزایش بودجه مواجه بوده ایم. ما طرح هایی نیز برای حوزه میراث فرهنگی داریم که بیشتر در حوزه مرمت آثار تاریخی هستند.

وی درباره اعتبار پایگاهها و اینکه هنوز این اعتبار به آنها تخصیص پیدا نکرده است گفت: بخشی از بودجه پایگاهها را اختصاص داده اند اما این مقدار کم بوده. سازمان مدیریت قول داده که تا چند روز آینده نیاز مالی شان را تامین کند. اکنون توانسته ایم بخشی از حقوق کارکنان را بپردازیم.

Check Also

رونمایی از لوح ثبت جهانی برنامه ملی پاسداری هنر خوشنویسی در کاخ گلستان

مدیر مجموعه میراث جهانی کاخ گلستان از برگزاری نمایشگاه خوشنویسی و تذهیب در سایه قلم …