بازگشت اراضي تالاب پريشان به منابع ملي

به گزارش ایرانگرد نیوز حسينعلي ابراهيمي کارنامي يادآور شد: از سال 1390 مبحث تدقيق مرز و تحديد و تثبيت حدود در تمام مناطق استان فارس در دستور کار قرار گرفته است.

وي با بيان اينکه در مناطقي نظير پارک ملي بمو، بهرام گور، پارک ملي بختگان و تالاب پريشان با اخذ نقشه‌هاي مصوب، عمليات تدقيق مرز و تحديد و تثبيت حدود از سال 90 آغاز شده بود، گفت: هدف اصلي از اين عمليات تعيين حدود مناطق بر اساس قوانين و مقررات و مصوبات مربوطه در راستاي حفاظت از زيستگاه‌ها و زيست‌بوم‌ها انجام و بر اساس گزارشي که در سال 1389 واصل شد هزاران هکتار از مناطق و اراضي تحت مديريت مورد تصرف غيرقانوني قرار گرفت.

ابراهيمي‌کارنامي با اشاره به اينکه طي سه سال اخير بيش از يک‌هزار و 200 هکتار از اراضي واقع در مناطق مختلف استان با اجراي اين طرح، از متصرفين خلع‌يد شده است، اجرا نشدن قانون و مقررات حفاظت و مشخص‌ نبودن اراضي ملي و مستثنيات و احيا و بهره‌برداري از جنگل‌ها و مراتع حدود دقيق تالاب، پيشنهاد تنظيم سند تالاب پريشان تهيه و به عنوان نخستين نمونه در سطح فارس به محيط زيست ارائه شد.

وي اضافه کرد: پس از تامين اعتبار، عمليات احداث کمربند حفاظتي در دور تا دور تالاب پريشان آغاز شد و اگر چه اجراي اين طرح در ابتدا با تنش‌هاي اجتماعي و اجرايي روبه‌رو بوده است اما با برگزاري جلسات متعدد و توجيه مردم بومي و محلي، اجراي اين پروژه که حدود 50 کيلومتر طول دارد ممکن و در اين راستا يک‌هزار و 85 هکتار از اراضي که در يد متصرفان بود آزاد شد.

مديرکل حفاظت محيط زيست فارس خاطرنشان کرد: 588 هکتار از اراضي تالاب پريشان در حدود 40 سال پيش توسط محيط زيست در دو مورد سند خريداري شده بود و همچنان در دست متصرفان قرار داشت که طي اين پروژه اين اراضي نيز به حوزه تالاب پريشان بازگشت که اين اقدام در سطح اين استان بي‌نظير بوده و مي‌تواند نقش بسزايي در حفظ و احياي تالاب بين‌المللي پريشان داشته باشد.

Check Also

کرونا دلفین های صورتی را بازگرداند

کاهش سر و صدا، آرامش آب و بهبود شرایط برای جانوران، ظاهرا باعث شده که …