دریای خزر در حال تبدیل شدن به آکواریوم استچالش های رییس جمهوری منتخب در حوزه خزر


دریای خزر در حال تبدیل شدن به آکواریوم است

در سال های اخیر مسایل و مشکلات محیط زیستی دریای خزر به سیاق مسایل محیط زیستی دیگر تشدید شده است. کارشناسان این حوزه معتقدند دلیل اصلی تشدید این مسایل در این سال ها، نگاه سخت افزاری محمود احمدی نژاد بوده است، نگاهی که در حوزه محیط زیست به هیچ وجه کارا نیست. در هر حال هم اکنون یکی از اصلی ترین چالش های رییس جمهوری جدید، کاهش فاحش ماهیان دریای خزر است.

Check Also

ماسک جزو جدایی ناپذیر مسافران

آخرین گزارش سازمان جهانی جهانگردی (UNWTO) میزان خسارت واردشده به صنعت گردشگری در طول پنج …