چگونه قوانین میراث فرهنگی به درد دلالان و فرصت طلبان خورد؟حریم‌هایی که نادیده گرفته شدند


چگونه قوانین میراث فرهنگی به درد دلالان و فرصت طلبان خورد؟

سازمان میراث فرهنگی که طی ساز و کارهای پیچیده‌ای سرانجام توانست به قوانین منسجمی دست پیدا کند، اکنون شاهد شرایط ای‌ است که این قوانین دستمایه‌ای برای دلالان و فرصت طلبان می‌شوند. این اتفاق طی ۸ سال گذشته اساس و پایه میراث فرهنگی ایران را سست کرد. چگونه این اتفاق افتاد از زبان یکی از کارشناسان میراث فرهنگی بخوانید.

Check Also

ماسک جزو جدایی ناپذیر مسافران

آخرین گزارش سازمان جهانی جهانگردی (UNWTO) میزان خسارت واردشده به صنعت گردشگری در طول پنج …