موزه مکتب کمال‌الملک، ‌موزه‌ای موقت که برای دوسال فعال استمعاون امور موزه‌های اداره کل فرهنگی دانشگاه تهران در گفت و گو با CHN‌عنوان کرد:


موزه مکتب کمال‌الملک، ‌موزه‌ای موقت که برای دوسال فعال است

باغ نگارستان از آن دست باغ‌هایی است با وجود دارا بودن شماره ۲۰۸۲ در فهرست میراث ملی ایران، سالها درش به روی مخاطبان بسته ‌بود. اما این باغ با گشایش موزه مکتب کمال‌الملک در صدد گشودن روزنه‌هایی نو به روی کارنامه کاری خود برآمده؛ موزه‌ای که بیم آن می‌رود که تنها دو سال بتواند پا برجا بماند.

Check Also

ماسک جزو جدایی ناپذیر مسافران

آخرین گزارش سازمان جهانی جهانگردی (UNWTO) میزان خسارت واردشده به صنعت گردشگری در طول پنج …