حقوق روزانه راهنمایان گردشگری در سال جاری ۱۰۸ هزار تومان تصویب شداز سوی هیئت مدیره انجمن صنفی راهنمایان گردشگری تهران


حقوق روزانه راهنمایان گردشگری در سال جاری ۱۰۸ هزار تومان تصویب شد

در آخرین جلسه هیئت مدیره انجمن صنفی راهنمایان گردشگری تهران و پس از چند جلسه کارشناسی و بررسی مجدد، میزان پیشنهادی برای حقوق روزانه راهنمایان گردشگری در سال ۱۳۹۲، به مبلغ ۱۰۸ هزار تومان به تصویب رسید.

Check Also

ماسک جزو جدایی ناپذیر مسافران

آخرین گزارش سازمان جهانی جهانگردی (UNWTO) میزان خسارت واردشده به صنعت گردشگری در طول پنج …