تحقق رشد اقتصادی، منوط به حمایت دولت از بخش خصوصی درگردشگری استدبیر کل شورای جهانی سفر و توریسم


تحقق رشد اقتصادی، منوط به حمایت دولت از بخش خصوصی درگردشگری است

دبیر کل شورای جهانی سفر و توریسم (WTTC) در نشست مجمع عمومی این شورا گفت که دردنیای امروزهمکاری بخش خصوصی و دولتی درصنعت گردشگری بیش از گذشته اهمیت یافته است.

Check Also

پرداخت ۶۷۰ میلیارد ریال تسهیلات کرونا به هنرمندان صنایع‌دستی

با اشاره به جزئیات پرداخت تسهیلات کرونا به هنرمندان صنایع دستی ،افزود: تا پایان شش‌ماهه …