وزش باد پاييزي و برگزاري جلسه «مال‌کنون»


هنگامي که عشاير بختياري اولين باد پاييز را حس مي‌کنند در لامردونه (ميهمانخانه سياه چادر) يکي از بزرگان ايل جمع مي‌شوند و براي کوچ و مالکنون (جمع کردن اموال براي کوچ) به شور و مشورت مي‌نشينند.

به گزارش CHN، مالکنون جلسه‌ايست که به منظور مشخص کردن شرح وظايف افراد ايل تشکيل مي‌شود. در اين جلسه براي تک تک افراد ايل از پير تا جوان و کوچک و بزرگ وظيفه‌اي تعريف مي‌شود. همچنين زمان و مسير حرکت ايل در جلسه مالکنون مشخص مي‌شود.

در واقع مي‌توان از جلسه مالکنون به عنوان نمونه‌اي براي همياري گروهي نام برد چراکه در اين جلسه حتا وظايف دخترکان خردسال هم مشخص مي‌شود. به طور مثال کدام دختر از بزغاله‌ها نگهداري کند و کداميک مسئول نمکدان‌هاست. آنهايي که کمي بزرگتر هستند مسئول درست کردن نان تيري مي‌شوند که بايد تا بار انداخت ايل براي کوچ، آماده شود. اينگونه است که همبستگي و زندگي گروهي در شرايط بسيار سخت و بدون هيچ امکاناتي به خوبي انجام مي‌شود.
کوچ ايل بختياري 7 مسير دارد. جاده‌هاي باستاني همچون دزپارت، ايگوت، بازفت، پل خدا افرين، لردگان، کوهرنگ به لبد.

مسير دزپارت از چغاخور آغاز و تا دوپلان و انديکا ادامه پيدا مي‌کند، مسير ايلوگ که نام کوهي در کوهرنگ است و از زردکوه شروع و تا لالي و مسجد سليمان ادامه مي‌يابد. همچنين مسير بازفت از جونقان و صمصامي و ديناران به سوي شيمبار و دشت سوسن و لالي مي‌رود.

البته مسير پل خدا افرين نيز در زمره مسيرهاي کوچ قرار مي‌گيرد که گفته مي‌شود تعداد کمي از اين مسير کوچ مي‌کنند. اين مسير از ديناران شروع مي‌شود و به زردليمه و بعد پل خداآفرين مي‌رسد و سپس از هوفل پلنگي و دشت سوسن وايذه مي‌رسند. مسير لردگان از گندمون شروع مي‌شود و تا لردگان و ده دز و ايذه ادامه پيدا مي‌کند.

در اين ميان يک شخص به عنوان سلار يا سالار کوچ مشخص مي‌شود و همه از او پيروي مي‌کنند. سلار بيشتر هماهنگ کننده گروه‌هاي کوچ است. سلار نيز در جلسه مالکنون تعيين مي‌شود.

در اين جلسه همه افراد ايل با يکديگر عهد مي‌بندند که به وظايفشان خوب عمل کنند. جوانان ايل نيز به رسم دوران قديم قسم خين و چو مي‌خورند و عهد مي‌بندند که پشتيبان همديگر باشند. قسم خين و چو يا همان خون و چوب عهدي است که تاکنون شکسته نشده و بدترين و زشترين عمل در بين جوانان بختياري خيانت به اين تعهد است.

جلسه مالکنون با ساز و دهل و رقص دستمال و شادماني به پايان مي‌رسد و ايل آماده کوچ مي‌شود.
:: دانلود فایل ضمیمه ()Check Also

کرونا دلفین های صورتی را بازگرداند

کاهش سر و صدا، آرامش آب و بهبود شرایط برای جانوران، ظاهرا باعث شده که …