ایرانگرد نیوز

گردشگران و مسافران نباید هدف آسانی برای دریافت مالیات‎های سنگین باشندWTTCهشدار داد:


گردشگران و مسافران نباید هدف آسانی برای دریافت مالیات‎های سنگین باشند

سازمان جهانی سفرو توریسم دربیانیه ای رسمی به دولت های جهان هشدار داد از وضع مالیات بر مسافران و گردشگران و تبدیل آن‎ها به ابزار آسانی برای دریافت مالیات، خودداری کنند.

خروج از نسخه موبایل