اقدامات مجتمع مس سرچشمه براي دستيابي به “خاک پاک”


به گزارش خبرگزاري محيط زيست ايران اين مجتمع همچنين براي جلوگيري از انتشار آلودگي در محيط اقدام به پايش دائمي بستر و اراضي پيراموني رودخانه شور و سد رسوبگير نموده است.
بر اساس اين گزارش امور تحقيق و توسعه مجتمع مس سرچشمه نيز در همين ارتباط دهها پروژه تحقيقاتي با هدف کنترل وضعيت خاک و احصاي ميزان آلودگي آن اجرا کرده است. اين گزارش مي افزايد سرمايه گذاري گسترده در زمينه حفظ محيط زيست مجتمع مس سرچشمه را به يکي از صنايع پيشرو کشور در اين باره تبديل کرده است.
:: دانلود فایل ضمیمه ()Check Also

کرونا دلفین های صورتی را بازگرداند

کاهش سر و صدا، آرامش آب و بهبود شرایط برای جانوران، ظاهرا باعث شده که …