ایرانگرد نیوز

بیکاری، قاچاق اشیاء تاریخی را افزایش می‌دهد
بیکاری، قاچاق اشیاء تاریخی را افزایش می‌دهد

سازمان میراث‌فرهنگی در سالهای اخیر با ‌مدیریت غیرتخصصی بزرگترین آسیب را به آثار تاریخی و مواریث فرهنگی وارد آورد. این درحالی است که وضعیت اقتصادی نامطلوب جامعه، بیکاری، فقر و عدم فرهنگ‌سازی سبب شده که قاچاق اشیا تاریخی و ویرانی محوطه‌های پیش از تاریخ و تاریخی سرعت بیشتری پیدا کند. این درحالی است که رشد افراد بیکار اما برخوردار از دانش باستان‌شناسی معضلی دیگری است که نگرانی کارشناسان این حوزه را برانگیخته است.

خروج از نسخه موبایل