ایرانگرد نیوز

14 گونه جانوري کردستان درخطر انقراض اند


ويسي افزود: گونه‌هاي جانوري مانند خرس قهوه اي، پلنگ، سياه گوش، گربه وحشي، گربه جنگلي، سگ آبي، سنجاب ايراني، کل وبز، قوچ وميش، عقاب طلائي، عقاب مارخور، کرکس (دال) هما، سمندر کردستاني، سمندر آتشين در اين استان در خطر انقراض قرار دارند. وضعيت خيلي از حيوانات ديگر نيز مانند کبک با اين روند برخورد و شکار آن اصلآ مناسب نيست.

وي بيان کرد: متاسفانه در استان کردستان مطالعات جامع و عميق روي حيات وحش وگونه هاي جانوري و گياهي صورت نگرفته است و ما هنوز در باره خيلي از گونه هااطلاعات زيادي نداريم.

رييس اداره نظارت بر حيات وحش حفاظت محيط زيست استان کردستان، اعلام کرد: از جمله گونه هاي جانوري منقرض شده کردستان آهو است که زماني دشتهاي استان بخصوص جيران دوزي حسن آباد و ياسوکند بيجار جولانگاه اين حيوان زيبا بوده و متاسفانه امروزه رد واثري از اين گونه زيبا بصورت وحش باقي نمانده است.

وي با اشاره به اينکه ميش مرغ يا ميشه سي گونه جانوري ديگري بوده که آنهم متاسفانه چند سالي است در استان مشاهده نشده، اضافه کرد: سه چهار سال است اين گونه جانوري در زرينه اوباتو که آخرين زيستگاه آن در استان بود، مشاهده نشده که بر اين اساس حدسيات ندا دهنده انقراض آنها در کردستان مي باشد.

ويسي تصريح کرد: امروزه با توسعه روز افزون جوامع بشري و افزايش فشار بر منابع طبيعي و محيط زيست به شمار عواملي که سلامت اکوسيستم ها و به طبع گونه ها را تهديد ميکند افزوده ميشود.

وي عوامل انقراض گونه‌هاي مختلف متفاوت دانست و گفت: علت مشترک و عمده گونه‌هاي جانوري تخريب و از بين بردن زيستگاه طبيعي آنهاست که اين امر در استان کردستان هم دخيل است.

وي عنوان کرد: يکي ديگر از مهمترين عوامل انقراض گونه ها که بطور مستقيم يا غير مستقيم زيان هاي بسياري را متوجه و متاسفانه توجه زيادي نيز به آن نمي شود، معرفي عمدي و غير عمدي گونه هاي غير بومي است که در کردستان تاکنون چنين اتفاقي نيفتاده است.

به گفته اين مقام مسئول بر همين اساس IUCN حل مساله گونه هاي مهاجم غير بومي را در صدر فعاليت هاي جهاني خود قرار داده است.

ويسي با اشاره به وجود پديده قاچاق گونه هاي جانوري در استان کردستان به ساير استان هاي کشور و همچنين قاچاق برون مرزي آن اعلام کرد: گونه هاي جانوري استان از جمله سمندر، عقاب و سنجاب براي خريد و فروش به صورت قاچاق به ساير استان هاي کشور و خارج از کشور منتقل مي شود.

وي قاچاق جانداران عاملي مهم براي از بين رفتن گونه هاي جانوري نادر در استان دانست و بيان کرد: متاسفانه گونه هاي جانوري که قاچاق مي شوند، به دليل شرايط نامناسب نگه داري از بين مي روند و همچنين در صورت کشف بازگشت آنها به طبيع و زيستگاه هشان بسيار سخت است.

رييس اداره نظارت بر حيات وحش اداره کل محيط زيست استان کردستان با اشاره به اينکه قاچاق گونه هاي جانوري در چند سال گذشته شدت داشته است، گفت: متاسفانه در سال هاي اخير علاوه بر ماهي قرمز که در گذشته براي ايام نوروز قاچاق مي شد، قاچاق گونه هاي ديگري از جمله سنجاب، لاک پشت، سمندر و غيره رواج يافته است.

وي تشريح کرد: شکار بي رويه و خارج از اصول و قائده انساني يکي ديگر از عوامل انقراض گونههاي جانوري در حيات وحش کردستان است. وي اضافه کرد: رويدادهاي طبيعي مانند خشکسالي، آتش سوزي که در چند سال اخير تاثير منفي بر روي گونه هاي گياهي و جانوري استان داشته و بهره گيري بي رويه از طبيعت موجب انقراض بعضي از گونه هاست.

وي اظهار داشت: عامل ديگر حضور دامداران در زيستگاهها، تصرف چشمه ها و همچنين تغيير کاربري چشمه ها و انتقال آب اين چشمه ها به اراضي کشاورزي و خارج کردن آنها از دسترس وحوش است.

ويسي همچنين عدم وجود آگاهي و آشنايي مردم و جوامع با طبيعت و موجودات، نحوه برخورد با حيات وحش آن و در مجموع عدم وجود آموزش زيستمحيطي در ميان مردم را عامل اصلي ديگر از بين رفتن گونه هاي جانوري در کردستان عنوان کرد.

وي از جمله اقدامات انجام شده در راستاي کاستن از عوامل تهديد حيات وحش و جلوگيري از انقراض گونه ها ايجاد سايت تکثير آهو در منطقه حفاظت شده بيجار دانست و افزود: در آينده نزديک شاهد رهاسازي آن خواهيم بود.

رييس اداره نظارت بر حيات وحش اداره کل محيط زيست استان کردستان خاطرنشان کرد: افزايش سطح مناطق تحت حفاظت استان براي جلوگيري از تجاوز و تخريب زيستگاه هاي طبيعي و حفاظت از منابع آبي حيات وحش از ديگر اقدامات انجام شده در اين راستاست.

وي در پايان يادآور شد: آموزش و حضور کارشناسان و تشکلهاي زيست محيطي در ميان جوامع محلي و ارتقاء فرهنگ زيست محيطي در راستاي مقابله با انقراض گونه هاي جانوري امري موثر است.
:: دانلود فایل ضمیمه ()خروج از نسخه موبایل