محيط زيست

اقدامات مجتمع مس سرچشمه براي دستيابي به “خاک پاک”

به گزارش خبرگزاري محيط زيست ايران اين مجتمع همچنين براي جلوگيري از انتشار آلودگي در محيط اقدام به پايش دائمي بستر و اراضي پيراموني رودخانه شور و سد رسوبگير نموده است. بر اساس اين گزارش امور تحقيق و توسعه مجتمع مس سرچشمه نيز در همين ارتباط دهها پروژه تحقيقاتي با هدف کنترل وضعيت خاک و احصاي ميزان آلودگي …

Read More »

اقدامات مجتمع مس سرچشمه براي دستيابي به “خاک پاک”

به گزارش خبرگزاري محيط زيست ايران اين مجتمع همچنين براي جلوگيري از انتشار آلودگي در محيط اقدام به پايش دائمي بستر و اراضي پيراموني رودخانه شور و سد رسوبگير نموده است. بر اساس اين گزارش امور تحقيق و توسعه مجتمع مس سرچشمه نيز در همين ارتباط دهها پروژه تحقيقاتي با هدف کنترل وضعيت خاک و احصاي ميزان آلودگي …

Read More »

اقدامات مجتمع مس سرچشمه براي دستيابي به “خاک پاک”

به گزارش خبرگزاري محيط زيست ايران اين مجتمع همچنين براي جلوگيري از انتشار آلودگي در محيط اقدام به پايش دائمي بستر و اراضي پيراموني رودخانه شور و سد رسوبگير نموده است. بر اساس اين گزارش امور تحقيق و توسعه مجتمع مس سرچشمه نيز در همين ارتباط دهها پروژه تحقيقاتي با هدف کنترل وضعيت خاک و احصاي ميزان آلودگي …

Read More »

اقدامات مجتمع مس سرچشمه براي دستيابي به “خاک پاک”

به گزارش خبرگزاري محيط زيست ايران اين مجتمع همچنين براي جلوگيري از انتشار آلودگي در محيط اقدام به پايش دائمي بستر و اراضي پيراموني رودخانه شور و سد رسوبگير نموده است. بر اساس اين گزارش امور تحقيق و توسعه مجتمع مس سرچشمه نيز در همين ارتباط دهها پروژه تحقيقاتي با هدف کنترل وضعيت خاک و احصاي ميزان آلودگي …

Read More »

اقدامات مجتمع مس سرچشمه براي دستيابي به “خاک پاک”

به گزارش خبرگزاري محيط زيست ايران اين مجتمع همچنين براي جلوگيري از انتشار آلودگي در محيط اقدام به پايش دائمي بستر و اراضي پيراموني رودخانه شور و سد رسوبگير نموده است. بر اساس اين گزارش امور تحقيق و توسعه مجتمع مس سرچشمه نيز در همين ارتباط دهها پروژه تحقيقاتي با هدف کنترل وضعيت خاک و احصاي ميزان آلودگي …

Read More »

اقدامات مجتمع مس سرچشمه براي دستيابي به “خاک پاک”

به گزارش خبرگزاري محيط زيست ايران اين مجتمع همچنين براي جلوگيري از انتشار آلودگي در محيط اقدام به پايش دائمي بستر و اراضي پيراموني رودخانه شور و سد رسوبگير نموده است. بر اساس اين گزارش امور تحقيق و توسعه مجتمع مس سرچشمه نيز در همين ارتباط دهها پروژه تحقيقاتي با هدف کنترل وضعيت خاک و احصاي ميزان آلودگي …

Read More »

اقدامات مجتمع مس سرچشمه براي دستيابي به “خاک پاک”

به گزارش خبرگزاري محيط زيست ايران اين مجتمع همچنين براي جلوگيري از انتشار آلودگي در محيط اقدام به پايش دائمي بستر و اراضي پيراموني رودخانه شور و سد رسوبگير نموده است. بر اساس اين گزارش امور تحقيق و توسعه مجتمع مس سرچشمه نيز در همين ارتباط دهها پروژه تحقيقاتي با هدف کنترل وضعيت خاک و احصاي ميزان آلودگي …

Read More »

اقدامات مجتمع مس سرچشمه براي دستيابي به “خاک پاک”

به گزارش خبرگزاري محيط زيست ايران اين مجتمع همچنين براي جلوگيري از انتشار آلودگي در محيط اقدام به پايش دائمي بستر و اراضي پيراموني رودخانه شور و سد رسوبگير نموده است. بر اساس اين گزارش امور تحقيق و توسعه مجتمع مس سرچشمه نيز در همين ارتباط دهها پروژه تحقيقاتي با هدف کنترل وضعيت خاک و احصاي ميزان آلودگي …

Read More »

اقدامات مجتمع مس سرچشمه براي دستيابي به “خاک پاک”

به گزارش خبرگزاري محيط زيست ايران اين مجتمع همچنين براي جلوگيري از انتشار آلودگي در محيط اقدام به پايش دائمي بستر و اراضي پيراموني رودخانه شور و سد رسوبگير نموده است. بر اساس اين گزارش امور تحقيق و توسعه مجتمع مس سرچشمه نيز در همين ارتباط دهها پروژه تحقيقاتي با هدف کنترل وضعيت خاک و احصاي ميزان آلودگي …

Read More »

اقدامات مجتمع مس سرچشمه براي دستيابي به “خاک پاک”

به گزارش خبرگزاري محيط زيست ايران اين مجتمع همچنين براي جلوگيري از انتشار آلودگي در محيط اقدام به پايش دائمي بستر و اراضي پيراموني رودخانه شور و سد رسوبگير نموده است. بر اساس اين گزارش امور تحقيق و توسعه مجتمع مس سرچشمه نيز در همين ارتباط دهها پروژه تحقيقاتي با هدف کنترل وضعيت خاک و احصاي ميزان آلودگي …

Read More »